Articles

Gestió esportiva

Gestió de serveis esportius


Planificació i gestió de serveis específics d’organismes públics, empreses privades o entitats esportives, dissenyant l'oferta en funció de la rendibilitat social i econòmica, instrumentant propostes de nova creació i aportant els mitjans humans i tècnics per a satisfer la demanda i la seva evolució.


Explotació i gestió d’instal·lacions Esportives


Estudi de gestió d’instal·lacions en fase de projecte o reestructuració d'altres en funcionament, interpretant les prioritats de l'entorn i assumint, si s'escau, la gestió de l'equipament i dels seus serveis.