Drets i normatives del web

Avís legal

L’Associació Esportiva l’Eixample amb NIF G08943813 manté aquesta web amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació actualitzada i exacta.

Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyali.

S'autoritza la reproducció dels continguts, excepte amb finalitats comercials, sempre que se citi la font.

Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions.

L’Associació Esportiva l’Eixample no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes.

L’Associació Esportiva l’Eixample, informa que, d'acord amb allò que s'ha establert per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la informació de caràcter personal és considerada confidencial, per la qual cosa s'observa la més absoluta reserva sobre aquesta.

D'igual manera, l'obligació de secret professional, haurà de ser observat per tots els treballadors de L’Associació Esportiva l’Eixample.

Les persones, de les que L’Associació Esportiva l’Eixample posseeix dades de caràcter personal, podran exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel•lació, mitjançant l'enviament d'un escrit a la següent direcció postal:

Associació Esportiva l’Eixample

Diputació 17-19

08015 Barcelona

O correu electrònic:

contacta@ae-eixample.cat

Indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).


En el cas que la pàgina web faci servir cookies.

Una cookie és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita.

Un arxiu cookie pot contenir informació com la identificació d'usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè ha visitat.

L'única informació personal que una cookie pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona.

Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.

Vam utilitzar cookies per determinar el grau d'utilitat de la nostra informació, proporcionada als nostres usuaris i ens ajuda a veure l'eficàcia de la nostra estructura de navegació i enfocar els nostres esforços en la informació que vostè necessita.

No posem en correlació aquesta informació amb dades d'usuaris individuals ni vam compartir aquesta informació amb tercers.

Vostè pot donar l'ordre al seu navegador web perquè accepti totes les cookies o que l'avisi cada vegada que s'ofereix una cookie.

Si vostè no vol rebre cookies, pot donar l'ordre al seu navegador perquè l'adverteixi abans d'acceptar cookies i rebutjar-les.

També pot rebutjar totes les cookies donant l'ordre al seu navegador web.


En tota la informació del web, PDF’s de descarrega o altres documents redactats per l’Associació Esportiva l’Eixample, qualsevol referència a les persones expressades en gènere masculí, no és pas un signe de discriminació, s’aplica també al gènere femení. La norma s’ha escollit només per simplificar els textos, és igual per a tothom.